Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

Anunt Nr.347/05.09.2017 - Concurs promovare salariati

   Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti ,organizeaza  la sediul din strada Călăraşi, nr. 512, examen pentru promovarea in grad imediat superior la sfarsitul perioadei de debut pentru urmatorul personal contractual:
- din inspector debutant promovat in inspector specialitate II, in cadrul Compartimentului Resurse Umane;

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
       -  depunerea dosarelor se face până la data de 21.09.2017, ora 12:00, la secretariatul comisiei de concurs  – Compartiment Resurse Umane;
       -  proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.09.2017, ora 10,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;
       -  interviul se va desfăşura în data de 27.09.2017, ora 10,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    

       - sa fi obtinut cel putin calificativul ''bine'' la evaluarea performantelor individuale in ultimele 6 luni cat cuprinde perioada de debut;
       - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

      - cerere de inscriere pentru examenul de promovare in gradul imediat superior la sfarsitul perioadei de debut;
      - referat de evaluare cu descrierea activitatii pe ultimele 6 luni;
      - adeverinţa eliberată de compartimentul  resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

Bibliografie promovare in gradul imediat superior la sfarsitul perioadei de debut Inspector Specialitate II – Compartiment Resurse Umane

1.    Legea  nr. 53 / 2003– Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
2.    Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
3.    Legea nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
4.    Hotararea  nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor