Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

Anunt Nr.343/05.09.2017 - Concurs promovare salariati

   Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti organizeaza în perioada  de 25.09-27.09.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 512, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatorul personal contractual:

1.Serviciul Administrare Parcuri, Spatii Verzi, Baze Sportice si de Agrement - Formatia Intretinere Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement
-    1 post de muncitor necalificat  , gradul I, promovat in muncitor calificat , gradul IV;

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 21.09.2017, ora 12:00 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.09.2017, ora 12,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;
•    interviul se va desfăşura în data de 27.09.2017, ora 12,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    

•    sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
•    sa fi obtinut cel putin calificativul “  Foarte bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 3 ani calendaristici;
•    sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile  prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.1;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

Bibliografia pentru sustinerea examenului de promovare  in grade si trepte profesionale  pentru personalul de executie din cadrul  DADPP Fetesti   -    Formatia Intretinere Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement -

1.    Legea 53 / 2003– Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
            TITLUL II: Contractul individual de muncă
-    Cap. II: Executarea contractului individual de muncă
   TITLUL XI: Răspunderea juridică 
-    Cap I: Regulamentul intern.
-    Cap II: Răspunderea disciplinară

2.    Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-    Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

3.    Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – actualizata;
-    Cap I   – Dispozitii generale;
-    Cap IV – Obligatii lucrator .
-    Cap V  – Supravegherea sănătăţii;
-    Cap VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;