Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

Anunt Nr. 398/03.11.2017 - Concurs posturi vacante

   Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti, Județul Ialomița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante dupa cum urmeaza:
-    Muncitor necalificat II-  2 posturi vacante  - Serviciul Administrare Parcuri, Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement- Formatia Intretinere Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement 
-    Muncitor calificat IV   - 1 post vacant - Serviciul Administrare Parcuri, Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement- Formatia Amenajare Parcuri si Spatii Verzi
-    Muncitor calificat IV   - 1 post vacant  - Serviciul Administrare Parcuri, Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement- Formatia Intretinere Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement    
-    Casier II  -  1 post vacant – Birou Buget , Normare si Resurse Umane

   Dosarele se depun in perioada 06.11.2017 – 20.11.2017, la sediul D.A.D.P.P. Fetesti, str. Calarasi, nr. 512, Compartiment Resurse Umane.

I. Conditii generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
-    are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
-    cunoaște limba română, scris și vorbit;
-    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-    are capacitate deplină de exercițiu;
-    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
-    îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
-    nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai departe...

 

Anunt Nr.347/05.09.2017 - Concurs promovare salariati

   Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti ,organizeaza  la sediul din strada Călăraşi, nr. 512, examen pentru promovarea in grad imediat superior la sfarsitul perioadei de debut pentru urmatorul personal contractual:
- din inspector debutant promovat in inspector specialitate II, in cadrul Compartimentului Resurse Umane;

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
       -  depunerea dosarelor se face până la data de 21.09.2017, ora 12:00, la secretariatul comisiei de concurs  – Compartiment Resurse Umane;
       -  proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.09.2017, ora 10,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;
       -  interviul se va desfăşura în data de 27.09.2017, ora 10,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    

       - sa fi obtinut cel putin calificativul ''bine'' la evaluarea performantelor individuale in ultimele 6 luni cat cuprinde perioada de debut;
       - sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

      - cerere de inscriere pentru examenul de promovare in gradul imediat superior la sfarsitul perioadei de debut;
      - referat de evaluare cu descrierea activitatii pe ultimele 6 luni;
      - adeverinţa eliberată de compartimentul  resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

Bibliografie promovare in gradul imediat superior la sfarsitul perioadei de debut Inspector Specialitate II – Compartiment Resurse Umane

1.    Legea  nr. 53 / 2003– Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
2.    Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
3.    Legea nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
4.    Hotararea  nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

Anunt Nr.343/05.09.2017 - Concurs promovare salariati

   Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti organizeaza în perioada  de 25.09-27.09.2017, la sediul din strada Călăraşi, nr. 512, examen pentru promovarea in grad imediat superior celui detinut pentru urmatorul personal contractual:

1.Serviciul Administrare Parcuri, Spatii Verzi, Baze Sportice si de Agrement - Formatia Intretinere Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement
-    1 post de muncitor necalificat  , gradul I, promovat in muncitor calificat , gradul IV;

I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se face până la data de 21.09.2017, ora 12:00 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 25.09.2017, ora 12,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;
•    interviul se va desfăşura în data de 27.09.2017, ora 12,00 la sediul DADPP Fetesti , str. Calarasi, nr 512;

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE    

•    sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care  promoveaza;
•    sa fi obtinut cel putin calificativul “  Foarte bine ” la evaluarea performantelor individuale  in ultimii 3 ani calendaristici;
•    sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile  prezentei legi.

III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.1;
•    adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;

Bibliografia pentru sustinerea examenului de promovare  in grade si trepte profesionale  pentru personalul de executie din cadrul  DADPP Fetesti   -    Formatia Intretinere Spatii Verzi, Baze Sportive si de Agrement -

1.    Legea 53 / 2003– Codul muncii cu completarile si modificarile ulterioare;
            TITLUL II: Contractul individual de muncă
-    Cap. II: Executarea contractului individual de muncă
   TITLUL XI: Răspunderea juridică 
-    Cap I: Regulamentul intern.
-    Cap II: Răspunderea disciplinară

2.    Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-    Cap. 2 – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual – art. 5-7, art. 12;

3.    Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – actualizata;
-    Cap I   – Dispozitii generale;
-    Cap IV – Obligatii lucrator .
-    Cap V  – Supravegherea sănătăţii;
-    Cap VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;

 

PROCES VERBAL Nr. 218 /26.07.2017

PROCES VERBAL
rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru
ocuparea postului de Sef Birou II ,  in cadrul D.A.D.P.P
- Birou Administrare Cimitire si Gestionarea Cainilor Comunitari - 


   Avand in vedere prevederile art. (19), alin.(2) si art. ( 20)  din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice actualizata, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia

Institutia publica

Rezultatul selectiei dosarelor

1

   Bâra Vasile

Sef Birou II

DADPP

Admis

2

  Nicolae Valentin Adrian

Sef Birou II

DADPP

Admis

3

Avadanei Raluca Andreea

Sef Birou II

DADPP

Admis

4

Pacuraru Sorin Dumitru

Sef Birou II

DADPP

Admis

-    Candidatul declarat admis va sustine proba scrisa in data de 01.08.2017, ora 10:00, la sediul Primariei din str. Calarasi, nr. 595,bl. CF3 ;
-    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la afisare, conform art.20  din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar platit din fonduri publice actualizata, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor.
-    Afisat azi 26.07.2017 ora 10,30  la sediul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti.

 

PROCES VERBAL Nr. 217 /26.07.2017

PROCES VERBAL
rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru
ocuparea postului de Referent II ,  in cadrul D.A.D.P.P
- Birou Administrare Cimitire si Gestionarea Cainilor Comunitari  -
- Formatia Administrare Cimitire-

   Avand in vedere prevederile art. (19), alin.(2) si art. ( 20)  din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice actualizata, comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Functia

Institutia publica

Rezultatul selectiei dosarelor

1

   Bȃra Vasile

Referent II

DADPP

Admis

2

  Barbu Neluƫa

Referent II

DADPP

Admis

3

  Ionita Dan Cristian

Referent II

DADPP

Admis

4

 Nicolae Valentin Adrian

Referent II

DADPP

Admis

5

 Decu Gheorghiţă

Referent II

DADPP

Admis

6

 Avãdanei Raluca Andreea

Referent II

DADPP

Admis

7

Dragoi Traian

Referent II

DADPP

Admis

8

Enciu Eduard

Referent II

DADPP

Respins( lipsa - adeverinta medicala, vechime in munca )

-    Candidatul declarat admis va sustine proba scrisa in data de 04.08.2017, ora 10:00, la sediul Primariei din str. Calarasi, nr. 595,bl. CF3;
-    Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la afisare, conform art.20  din Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar platit din fonduri publice actualizata, care se depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor.
-    Afisat azi 26.07.2017 ora 10.00, la sediul Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti.