Romanian English


SERVICIUL INTRETINERE CLADIRI, ILUMINAT PUBLIC SI MOBILIER URBAN

 

    Serviciul Constructii Civile  si Iluminat Public este structura functionala ce are specific de santier care realizeaza lucrari de constructii si intretinere a iluminatului public;

* Formatia intretinere cladiri
*Formatia intretinere utilaje, iluminat public si mobilier urban

 

SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI, SPATII VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

 

         Serviciul Administrare Spatii Verzi  si Mobilier Urban este structura cu specific de productie si prestari de servicii, constituita din:

*Formatia amenajare parcuri si spatii verzi
*Formatia intretinere spatii verzi, baze sportive si de agrement

Notă de fundamentare privind proiectul bugetului local pe anul 2014 al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti

   Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat în baza legislaţiei fiscale actuale şi ţinându-se cont de aprobarea Consiliului Local Fetesti.

   Finantarea cheltuielilor Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Fetesti se asigura diferentiat pe domenii de activitate.

   Avand in vedere reorganizarea DADPP Fetesti,  in conformitate cu HCL NR 86/ 25.07.2013, in baza prevederilor  OG 71/ 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local si Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobat prin HG 955 / 2004, unitatea are ca obiect principal administrarea si gestionarea bunurilor apartinand domeniului public si privat din localitate . 

   Cheltuielile bugetului DADPP Fetesti se efectuează în concordanţă cu atribuţiile care-i revin institutiei, cu priorităţile stabilite de aceasta, în vederea funcţionării şi în interesul colectivităţii locale. De asemenea s-a ţinut cont de metodologia de elaborare a proiectelor de  buget pe anul 2013 şi de conjunctura macroeconomică de raţionalizare a cheltuielilor publice.

   Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

   Pentru executarea tuturor lucrarilor si serviciilor propuse este necesara asigurarea fondurilor propuse pe capitole, titluri si articole bugetare inscrise in proiectul de buget la cheltuielile cu bunuri si servicii .

   Proiectul de buget pe anul 2014 se bazează pe propunerile compartimentelor din cadrul DADPP Fetesti şi reflectă în principal menţinerea în condiţii normale a proiectelor  precum şi a funcţionarii instituţiei.

   Pentru anul 2014 toate cantitatile si valorile propuse in buget sunt la limita minima necesara .

DIRECTOR DADPP

Dragos Viorel Serban

 

H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public – Municipiul Feteşti

Consiliul Local Municipal Feteşti, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Feteşti;

-Raportul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Feteşti;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor economică si juridică din cadrul Consiliului Local Municipal Feteşti;

-avizul A.N.F.P. nr.25723/2013;

În conformitate cu:

-prevederile art.107 şi 112 alin.(1) din Legea 188/1999* (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

-prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor  nr. 277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevazut in tabelul din Anexa la OU.G. nr. 63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare;

-prevederile art.4 din O.U.G.nr. 77/2013  pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea functionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.Aprobă organigrama şi statele de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi Direcţia de Administrare a Domeniului Public – Municipiul Feteşti, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul municipiului, prin serviciile subordonate, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului.

 

 

 

       Contrasemnează,

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                   SECRETAR,    

         Gheorghiu Alexandru          Jr.Nela Roşca

 

 

Nr.  85

Adoptată astăzi  25.07.2013

la Feteşti

Citește mai departe...